จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพะเยา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งมาตรและวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้กับ นายอรรถพล วงษ์บัวทอง โฉนดเลขที่ 3375 ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา
จำนวนเงินงบประมาณ :
385,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
385,500.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคาที่เสนอ 385,500.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รักเอยการโยธา จำกัด ราคาที่ตกลง 385,000.00บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้บันทึก :
หนึ่งฤทัย ใจยา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ส.พย.4/2564
วันที่ทำสัญญา :
26 ต.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-13 15:36:48