จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอีเจคเตอร์ (EJECTOR) ขนาดอัตราการจ่าย 4 กก./ชม. จำนวน 4 เครื่อง
จำนวนเงินงบประมาณ :
201,160.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
196,880.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ไฮโดร แอนด์ เพาเวอร์ ซีสเท็ม (ประเทศไทย) ราคาที่เสนอ 196,880
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ไฮโดร แอนด์ เพาเวอร์ ซีสเท็ม (ประเทศไทย) ราคาที่ตกลง 196,880
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/12/2564
วันที่ทำสัญญา :
28 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-18 17:23:17