จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครนายก
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานวางท่อเสริมแรงดัน เส้น จปร. ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก
จำนวนเงินงบประมาณ :
212,074.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
212,074.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.คมสันชัยก่อสร้าง . เสนอ 211,000 บาท 2.หจก.วิไลเจริญทรัพย์ก่อสร้าง เสนอราคา211,500 บาท บริษัท ต้นน้ำ 52 จำกัด เสนอราคา 211,500 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.คมสันชัย ก่อสร้าง ราคา 211,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้รับจ้างที่เสนอราคาตำ่สุด และเป็นผู้รับจ้างที่ชำนาญในการวางท่อประปา
ผู้บันทึก :
นายชาญณรงค์ พลอยเพ็ชร์
เลขที่สัญญา :
6/2564
วันที่ทำสัญญา :
12 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-12 15:09:37