จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ สามร้อยยอดซอย 12 – บ้านพุใหญ่ ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
808,920.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
808,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ทีดี-แท๊กซ์ไทย คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ( เวลาเสนอราคา 09:08:10.818 ) 788,900.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ.ธุรกิจ ( เวลาเสนอราคา 14:46:25.991 ) 803,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 14:01:54.652 ) 807,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท ทีดี-แท๊กซ์ไทย คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ( เวลาเสนอราคา 09:08:10.818 ) 788,900.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-12 15:03:37