จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้การเคหะแห่งชาติ วางท่อขยายเขตประปาโครงการ เคหะชุมชนและบริการชุมชน หารายได้ จังหวัดระยอง (บ้านฉาง) ระยะที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินกระปรอก อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
936,344.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
847,715.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจ.ธนเจริญมั่นคง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจ.ธนเจริญมั่นคง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.062/2564
วันที่ทำสัญญา :
18 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-12 13:19:20