จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ 2564 งานซ่อมแซมระบบท่อรับน้ำกรอง,เปลี่ยนกรวดกรอง-ทรายกรองพร้อมรื้อเปลี่ยนประตูน้ำ พร้อมปรับปรุงระบบจ่ายสารเคมี ระบบผลิต ขนาด 50 ลบ.ม./ชม. จำนวน 2 โรงกรอง (น.ท่าอุเทน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม (น.ท่าอุเทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,605,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,604,964.69 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ถาวรพูนทรัพย์ อิเล็คทริค 1,492,617.-,บจก.สยามธารากิจ 1,474,459.88.-,บจก.ทีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด 1,512,980.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.สยามธารากิจ 1,474,459.88.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/107/2564
วันที่ทำสัญญา :
19 ก.พ. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-02 14:17:25