จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 3 รายการ รวม 124 คัน ระยะเวลาเช่า 4 เดือน
จำนวนเงินงบประมาณ :
7,155,937.44 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
7,155,937.44 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด เสนอราคา 7,155,937.44บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท อาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ราคาที่ตกลง 7,155,937.44บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นราคาที่เหมาะสมและอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-21 09:50:59