จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 2 รายการ
จำนวนเงินงบประมาณ :
636,650.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
636,650.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.เครื่องบันทึกแรงดันน้ำแบบมี Display บริษัท พีพี มิเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 37,450.00 บาท
2.เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Ultrasonic Flow Meter
2.1 บริษัท พีพี มิเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 246,100.00 บาท
2.2 บริษัท ที.จี.คอนโทรล จำกัด เสนอราคา 408,500.00 บาท
2.3 บริษัท ไพร์มโฟลว์ จำกัด เสนอราคา 475,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1.เครื่องบันทึกแรงดันน้ำแบบมี Display บริษัท พีพี มิเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 37,450.00 บาท
2.เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Ultrasonic Flow Meter บริษัท พีพี มิเตอร์ เทคโนโลยี จำกัด เสนอราคา 246,100.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาถูกต้องตามเงื่อนไขในประกาศและราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายอุทิศ กลิ่นกุหลาบ
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-02-02 12:59:42