จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องสูบน้ำ Submersible ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง
จำนวนเงินงบประมาณ :
80,250.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
80,250.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่เสนอ 80,250.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่ตกลง 80,250.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 14:32:42