จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงประปาอาคารและงานซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง สถานีสูบน้ำดิบบางบ่อ ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางปะกง
จำนวนเงินงบประมาณ :
385,200.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
385,200.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจ.เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส และราคาที่เสนอ 385,200.00 บาท
หจก.ซี.เอช.มอเตอร์ เซอร์วิส และราคาที่เสนอ 471,495.50 บาท
บจ. บี.เค.เอส โปร เซอร์วิส และราคาที่เสนอ 484,710.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจ.เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส และราคาที่ตกลง 385,200.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เนื่องจากเป็นผู้รับจ้างที่เสนอราคาต่ำที่สุด
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.13/2564
วันที่ทำสัญญา :
6 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-25 11:56:17