จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขากบินทร์บุรี
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ซอยบ้านโคกกระท้อน ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
267,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
247,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท สุขเกษม 2513 จำกัด ราคาที่เสนอ 247,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท สุขเกษม 2513 จำกัด ราคาที่เสนอ 247,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวปรียานุช ศรีรินทร์
เลขที่สัญญา :
กปภ.กบ.05/2564
วันที่ทำสัญญา :
8 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-09 15:47:10