จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางสะพาน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณหน้าปั้มเชลล์ - หน่วยป้องกันรักษาไฟป่า ณ ชุมชนสามแยก หมู่ 4 ตำบลร่อน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวนเงินงบประมาณ :
327,615.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
327,615.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนาธิป แทรกเตอร์ เซอร์วิส
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนาธิป แทรกเตอร์ เซอร์วิส
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
นางสาววรรณวิไล ศิริเวช
เลขที่สัญญา :
4/2564
วันที่ทำสัญญา :
11 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-10 09:09:25