จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทลุง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส1/2564
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,838,868.84 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,838,868.84 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ตามรายละเอียดแนบ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ตามรายละเอียดแนบ
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นไปตามที่ กปภ.กำหนด
ผู้บันทึก :
เกศรินทร์ สุดขาว
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-08 14:26:43