จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางสะพาน
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ บริเวณซอยคลองลอย ณ ชุมชนวัดเกาะยายฉิม ม.5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
จำนวนเงินงบประมาณ :
206,485.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
206,385.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนาธิป แทรกเตอร์ เซอร์วิส
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชนาธิป แทรกเตอร์ เซอร์วิส
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
นางสาววรรณวิไล ศิริเวช
เลขที่สัญญา :
5/2564
วันที่ทำสัญญา :
11 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-08 14:46:49