จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,247,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,245,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 ( เวลาเสนอราคา 15:55:21.852 ) 1,558,000.00
ริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 12:23:52.307 ) 1,619,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 13:50:49.156 ) 1,660,000.00
ริษัท กฤษณรักษ์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:30:42.913 ) 1,965,000.00
บริษัท สิริวิวรรธน์ จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:18:59.117 ) 2,124,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ.ธุรกิจ (เวลาเสนอราคา 14:28:53.678 ) 2,242,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 ( เวลาเสนอราคา 15:55:21.852 ) 1,558,000.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/85/2564
วันที่ทำสัญญา :
27 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-07 15:34:15