จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
เช่ารถยนต์ใช้ในกิจการของ กปภ. จำนวน 2 รายการ รวมทั้งสิ้น 7 คัน ระยะเวลาเช่า 4 เดือน
จำนวนเงินงบประมาณ :
464,166.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
464,166.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด เสนอราคา 462,240.00บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท อาคเนย์ แคปปิตอล จำกัด ราคาที่ตกลงเช่า 462,240.00บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นราคาที่เหมาะสม และไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบ
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 15:59:44