จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุราษฎร์ธานี (ชั้นพิเศษ)
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้กับ น.ส.วนิดา มารัญพาล ถนนเลียบแม่น้ำตาปี (บางชุมโถ) ม.1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี(ชั้นพิเศษ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
187,750.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
174,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เสนอราคา 173,700.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท พิชามญชุ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคารายเดียว
ผู้บันทึก :
นางเสวียง ชูมณี
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขา สฎ.11/2564
วันที่ทำสัญญา :
14 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-11 17:07:16