จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาตราด
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาตรและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเดือน ต.ค.63 - ธ.ค.63
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,442,925.71 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,442,925.71 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ตามเอกสารแนบ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ตามเอกสารแนบ
เหตุผลที่คัดเลือก :
ตามเอกสารแนบ
ผู้บันทึก :
นายคณัชฌา บุญมิตร
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-06 17:09:18