จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต10
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงห้องทดสอบมาตรวัดน้ำ กปภ.ข.๑๐ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
จำนวนเงินงบประมาณ :
209,720.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
209,720.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุเทน ๖๓ การโยธา/ 207,000.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุเทน ๖๓ การโยธา/ 207,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
คุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/14/2564
วันที่ทำสัญญา :
12 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-06 16:38:56