จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานปรับปรุงระบบผลิต โรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำสำนักงาน ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังลา
จำนวนเงินงบประมาณ :
856,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
856,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจ.พีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 767,936.86 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บจ.เอ-โอเค คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 824,445.74 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
บจ.โยธาธนวัฒน์ ราคาที่เสนอ 850,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจ.พีเอสเอฟ อินเตอร์เทรด ราคาที่เสนอ 767,936.86 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านคุณสมบัติ , ข้อเสนอทางเทคนิค และเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/26/2564
วันที่ทำสัญญา :
2 ก.พ. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-19 08:56:59