จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองใหญ่
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาสและรายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก เดือน ต.ค. 63 - ธ.ค. 63
จำนวนเงินงบประมาณ :
439,740.86 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
439,740.86 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
เหตุผลที่คัดเลือก :
วิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้บันทึก :
จินดา หงษ์บิน
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-05 16:51:51