จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานรื้อเปลี่ยนระบบท่อจ่ายน้ำ และรื้อเปลี่ยนประตูน้ำระบายตะกอน (น.หนองวัวซอ) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวลำภู (น.หนองวัวซอ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
642,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
641,982.88 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส 600,000.-,หจก.อุดร พีอาร์ดี 609,900.-, หจก.เวียงตระการ 638,800.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เอ็น-เทค มอเตอร์ เซอร์วิส 600,000.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/84/2564
วันที่ทำสัญญา :
8 ก.พ. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-20 13:56:59