จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟกับถนนสาย ปข.1019 แยก ทล.4 - บ้านปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (กม.รถไฟที่ 226+864.90 - 227+432.80 ระหว่างสถานีเขาเต่า - สถานีวังก์พง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,070,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,070,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง จำนวน 880,000.00 บาท
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด จำนวน 629,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ จำนวน 719,040.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราณบุรีก่อสร้าง จำนวน 640,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ.ธุรกิจ จำนวน 684,000.00 บาท
บริษัท เค.ที.คอนสตรัคชั่น 202 จำกัด จำนวน 909,500.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด จำนวน 629,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-24 18:48:19