จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อประปา บริเวณ ซอยเพชรเกษม 93 หมู่ที่ 13 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,070,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,070,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท ออน ทีม บิซซิเนส จำกัด จำนวน 1,066,666.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง จำนวน 860,000.00 บาท
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด จำนวน 939,000.00 บาท
บริษัท เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำนวน 880,000.00 บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บางน้อยสถาปัตย์ จำนวน 999,380.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง จำนวน 860,000.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาวชนิดา โพธิ์ศรี
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-24 18:44:44