จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสีคิ้ว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสำหรับ การรถไฟแห่งประเทศไทย บริเวณสถานีรถไฟบ้านโคกสะอาด ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,951,050.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
2,689,027.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 1,790,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท พีเจ พลัส คอนสตรัคชั่น จำกัด ราคาที่เสนอ 1,790,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
ชัยวัฒน์
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-22 11:05:23