จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสีคิ้ว
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างสำรวจน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC กปภ.สาขาสีคิ้ว
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,070,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,070,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท รัตนสิทธ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 983,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท รัตนสิทธ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ราคาที่เสนอ 983,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
ชัยวัฒน์
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-22 09:29:39