จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ บริษัท ไทยทาเคนาคา สากล ก่อสร้าง จำกัด วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ ชั่วคราว ม.4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
212,343.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
184,069.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ศิลป์เรืองทรัพย์การช่าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.055/2564
วันที่ทำสัญญา :
17 ธ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 16:58:53