จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียเชิงรุก ALC ในพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (แม่ข่ายและหน่วยบริการ)
จำนวนเงินงบประมาณ :
481,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
481,500.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ประจันตะเสน กรุ้ป 480,000
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ประจันตะเสน กรุ้ป 480,000
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 16:27:44