จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
เช่าเครื่องพิมพ์แบบ (Plotter) จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 34 เดือน
จำนวนเงินงบประมาณ :
407,456.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
291,040.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท นิปปอน ออฟฟิศ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 291,040.-บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท นิปปอน ออฟฟิศ ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เสนอราคา 291,040.-บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 15:41:33