จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาบริเวณ โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายในทางหลวงหมายเลข 340 ตอนศรีประจันต์ - ปากน้ำ ระหว่าง กม. 123+915 - กม. 126+925 ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดิมบางนางบวช
จำนวนเงินงบประมาณ :
126,260.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
126,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.เชาวรัตน์ วอเตอร์เวิร์ล 123,000.00บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เชาวรัตน์ วอเตอร์เวิร์ล
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/68/2564
วันที่ทำสัญญา :
13 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 10:23:38