จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสงขลา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
วางท่อติดตั้งประปาให้แก่ บจก.บลูทาวน์ ดีเวลลอปเม้นท์ โฉนดที่ 106174 ถ.ศรีตรัง ม.3 ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา
จำนวนเงินงบประมาณ :
454,928.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
408,267.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.เทวสหกิจการก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 408,250.- บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.เทวสหกิจการก่อสร้าง
เหตุผลที่คัดเลือก :
ราคาต่ำ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ผู้บันทึก :
นางมยุรี เปียฉิม
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสงขลา 9/2564
วันที่ทำสัญญา :
28 ธ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 15:07:26