จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ นางทองเปลว สุขเกษม วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดิน 47015 ม.1 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
199,530.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
181,800.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ส.สมหมาย
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ส.สมหมาย
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.057/2564
วันที่ทำสัญญา :
17 ธ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 14:02:09