จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาพร้อมมาตรวัดน้ำให้ นายธีรวุฒิ สมบูรณ์ทอง วางท่อขยายเขตประปาเข้าบ้านเลขที่ 63/5 หมู่ 4 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
216,732.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
163,230.93 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.054/2564
วันที่ทำสัญญา :
17 ธ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 13:50:41