จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบ้านฉาง
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งวางท่อประปาให้ บจ.นารชา พร๊อพเพอร์ตี้ วางท่อขยายเขตประปาเข้าโฉนดที่ดินเลขที่ 67241 หมู่ 3 ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
จำนวนเงินงบประมาณ :
242,910.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
218,994.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ก้าวยอดเอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นางสาววิมลพรรณ พลภาณุมาศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.บฉ.056/2564
วันที่ทำสัญญา :
17 ธ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 13:41:54