จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาอ้อมน้อย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมางานติดตั้งและวางท่อประปา สำหรับ นายเอกพล เสถียรสุวรรณ ม.9 ตงอ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
จำนวนเงินงบประมาณ :
234,947.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
233,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง 233,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.เพาเวอร์ พรูฟ เอ็นจิเนียริ่ง
เหตุผลที่คัดเลือก :
พิจารณาการเกณฑ์ราคาที่เสนอ
ผู้บันทึก :
นางคงขวัญ งามสี
เลขที่สัญญา :
สัญญาเลขที่ กปภ.สาขาอ้อมน้อย 10/2564
วันที่ทำสัญญา :
8 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 13:18:14