จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (booster pump) อัตราสูบ 12.5 ลบ.ม./ชม. สูบส่ง 35 เมตร จำนวน 3 เครื่อง
จำนวนเงินงบประมาณ :
160,500.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
160,179.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่เสนอ 159,537.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่ตกลง 159,537.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/9/2564
วันที่ทำสัญญา :
7 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 16:12:31