จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคลอรีนและอีเจคเตอร์ (EJECTOR) ขนาดอัตราการจ่า 2 กก./ชม. จำนวน 12 เครื่อง
จำนวนเงินงบประมาณ :
475,080.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
449,400.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่เสนอ 442,980.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.พิพัฒน์ พานิช ราคาที่ตกลง 442,980.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/8/2564
วันที่ทำสัญญา :
7 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 16:14:20