จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาเลย
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำ ชั่วคราว (ซอยตรงข้าม สนง.วัฒนธรรม) หมู่ 7 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย (แม่ข่าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จำนวนเงินงบประมาณ :
121,151.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
102,500.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลันตา
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 101,650.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิลันตา
เหตุผลที่คัดเลือก :
กปภ.สาขาเลย ได้เชิญชวนให้ผู้รับจ้างมาเสนอราคา
ผู้บันทึก :
งานอำนวยการ
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-30 10:35:03