จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ บริเวณ ซอยชลประทาน 4 , 10 ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,852,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,852,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:48:24.395 ) 2,882,549.00
บริษัท จิรธรรมรุ่งเรือง ( 2556 ) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 14:04:30.454 ) 2,899,990.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 11:40:41.714 ) 2,930,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.เอ.ธุรกิจ ( เวลาเสนอราคา 13:42:09.472 ) 2,935,555.00
ครอบครัวเดียวกัน ( เวลาเสนอราคา 14:14:30.344 ) 3,000,000.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูน 2474 ( เวลาเสนอราคา 16:24:00.005 ) 3,088,000.00
บริษัท สยาม วอเตอร์เวิร์ค แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:23:41.642 ) 3,161,055.02
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท จันทร์นที (2549) จำกัด ( เวลาเสนอราคา 15:48:24.395 ) 2,882,549.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/94/2564
วันที่ทำสัญญา :
29 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-12 15:06:13