จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 1
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
ประเภท :
คัดเลือก
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้าง ถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36-ทล.331 และ ทล.36 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กปภ.สาขาบ้านฉาง
จำนวนเงินงบประมาณ :
3,724,765.28 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
3,836,983.25 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย ราคาที่เสนอ 3,710,000.- บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บูรพาโยธาการ ราคาที่เสนอ 3,722,000.- บาท
3. บริษัท สปอนด์เทค จำกัด ราคาที่เสนอ 3,724,000.- บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สมหมาย ราคาที่ตกลง 3,700,000.- บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและเสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.1/039/2564
วันที่ทำสัญญา :
5 ม.ค. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-04 16:27:51