จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้รับแขก จำนวน 1 ชุด
จำนวนเงินงบประมาณ :
21,400.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
21,400.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ร้านโอแอนด์เอ็ม ราคาที่เสนอ 21,400.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ร้านโอแอนด์เอ็ม ราคาที่ตกลง 21,400.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
PO 3000289791
วันที่ทำสัญญา :
29 ธ.ค. 2563
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-12-29 14:53:31