จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อถนนราชอุทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
535,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
535,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 487,000.-, หจก.อุดรณัฐกานต์ก่อสร้าง 480,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.อุดรณัฐกานต์ก่อสร้าง 480,000.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.7/53/2564
วันที่ทำสัญญา :
1 ก.พ. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-12 15:08:56