จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ท่อเมนจ่ายน้ำบ้านนางัว ตำบลนางัว อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,605,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,605,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
หจก.อุดรณัฐกานต์ 1,348,000.-,หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 1,398,490.-,บจก.อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 1,496,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.อุดรณัฐกานต์ 1,348,000.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-14 13:40:47