จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ภายในตำบลบะฮี ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (น.บะฮี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
2,033,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
959,790.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 878,000.-, หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย 899,000.-
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.อีโค วอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 878,000.-
เหตุผลที่คัดเลือก :
เกณฑ์ราคา
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-12 15:05:53