จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณ บ้านเขาควง หมู่ที่ 9 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี
จำนวนเงินงบประมาณ :
8,025,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
8,025,000.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 13:11:21.781 ) 5,759,900.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญยิ่งยง ( เวลาเสนอราคา 13:05:30.074 ) 6,399,900.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเจริญศรีสะเกษ ( เวลาเสนอราคา 14:54:29.710 ) 7,750,000.00
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนศานติก่อสร้าง ( เวลาเสนอราคา 13:11:21.781 ) 5,759,900.00
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายเอกรัตน์ กรปรีชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/110/2564
วันที่ทำสัญญา :
10 ก.พ. 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-20 15:15:21