จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ทางหลวงหมายเลข 2096 บริเวณหน้าตลาด อำเภอบ้านม่วง ถึง สี่แยกไฟแดงป้อมตำรวจ ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง (น.บ้านม่วง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
1,016,928.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
1,016,926.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย 940,000 บาท
2.บจก.อีโควอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 959,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
หจก.ที เอส ที วอเตอร์ ซัพพลาย 940,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-15 16:33:45