จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
งานควบคุมน้ำสูญเสีย ปีงบประมาณ 2564 งานปรับปรุงเส้นท่อ ถนนทางหลวงหมายเลข 2096 คลองกุดสิม - บ้านโนนธงชัย อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จำนวนเงินงบประมาณ :
692,718.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
692,718.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1.บจก.ยิ่งเจริญการโยธาและไฟฟ้า (ประเทศไทย) 586,000 บาท
2.หจก.บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย 588,500 บาท
3.บจก.อีโควอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 630,000 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ยิ่งเจริญการโยธาและไฟฟ้า (ประเทศไทย) 586,000 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-15 16:38:57