จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขานครพนม
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานวางท่อขยายเขตน้ำประปาสำหรับหมู่บ้านนาคาร่มเย็น หมู่3 ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม
จำนวนเงินงบประมาณ :
709,803.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
650,347.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
1. บริษัทต.พิชิตชัยจำกัด ราคาที่เสนอ 650,000.00 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 646,280.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอ็ม.สุวรรณะชัย ราคาที่เสนอ 646,280.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอราคาต่ำสุด
ผู้บันทึก :
นายราเมศร์ สันวิลาศ
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-06 16:40:24