จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 7
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
ประเภท :
เฉพาะเจาะจง
ชื่อโครงการ :
ซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 150 ลบ.ม.ต่อชม. ส่งน้ำได้สูง 30 ม. จำนวน 1 เครื่อง
จำนวนเงินงบประมาณ :
321,000.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
315,650.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บจก.ยูเอชเอ็ม ราคาที่เสนอ 315,650.00 บาท
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บจก.ยูเอชเอ็ม ราคาที่ตกลง 315,650.00 บาท
เหตุผลที่คัดเลือก :
ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2021-01-05 15:17:57