จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
กปภ. เขต/ฝ่าย/สำนัก :
การประปาส่วนภูมิภาค
ประเภท :
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อโครงการ :
จ้างตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค
จำนวนเงินงบประมาณ :
965,770.00 บาท
ราคากลาง(อ้างอิง) :
965,770.00 บาท
รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ :
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน) เสนอราคาทั้งสิ้น 961,650 บาท (เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก และราคา :
บริษัท โรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)
เหตุผลที่คัดเลือก :
เสนอมาเพียงรายเดียวและคณะกรรมการพิจารณาแล้วถูกต้องตามเงื่อนไขที่ กปภ.กำหนด ราคาที่เสนอต่ำกว่าวงเงินงบประมาณและราคากลาง เป็นเงิน 4,120 คิดเป็นร้อยละ 0.43
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
เลขที่สัญญา :
อยู่ระหว่างรอทำสัญญา
วันที่ทำสัญญา :
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-05-21 10:33:58